Bộ Âu Á Hộp Gỗ Hương Đá

Sản phẩm 6 món gồm: 1 đoản, 2 ghế, 1 bàn, 1 đôn kẹp bàn, 1 đôn ngồi. Đoản có kích thước: 270x60cm cao 118cm. Ghế có kích thước 100x60cm cao 117cm. Toàn bộ ghế có tay hộp dày 20cm, chân 10cm, chương dày 6cm.

Khung tranh có kích thước dày 3cm, yếm ghế dày 3cm. Bàn có kích thước 140x75cm cao 54cm, đôn kẹp bàn: 74x40cm. Cuối cùng, đôn ngồi của bộ ghế có kích thước 40x40cm cao 42cm.